Thai English
รหัสกิจกรรม 600403###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ บำเพ็ญประโยชน์ในพระพุทธศาสนา (จิตอาสา)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 5.00 หน่วย
สังกัด สำนักงานพัฒนานักศึกษา
ชมรม / สโมสร ชมรมเข้าวัดฟังธรรมบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ด้าน 3. ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่เปิดรับสมัคร 01 ก.พ. 2561 08:00 - 20 ก.พ. 2561 16:00
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 24 ก.พ. 2561 08:30 - 25 ก.พ. 2561 16:30
สถานที่จัด  

อำเภอสำโรงและอำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายญาณศิลป์ วงศ์ประสาร
ที่ปรึกษาโครงการ 1. ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต 2. ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

หลักการและเหตุผล

          ชมรม เข้าวัด ฟังธรรม บำเพ็ญประโยชน์ มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษารู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยอาศัยแบบอย่างจากสถาบันกษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามะกะ และอาศัยคุณธรรม คือธรรมะ ที่ได้รับจากสถาบันศาสนาคือพุทธศาสนา เป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม  ลดความเห็นแก่ตัว

ดังนั้น  ชมรมจึงจัดทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ในพระพุทธศาสนาขึ้น ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นการบำเพ็ญประโยชน์ในพุทธศาสนาก่อนเป็นเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสรับข้อคิด หรือการถ่ายทอดประสบการณ์ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม อันจะเป็นต้นเหตุในการกระทำประโยชน์ต่อไปอีกในอนาคต

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2018 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น