Thai English
รหัสกิจกรรม 600400005
ชื่อกิจกรรม / โครงการ แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 10.00 หน่วย
สังกัด สำนักงานพัฒนานักศึกษา
ชมรม / สโมสร สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ
ด้าน 2. ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
วันที่เปิดรับสมัคร 11 ม.ค. 2561 14:16 - 11 ม.ค. 2561 14:16
จำนวนเป้าหมาย 206 คน
วันที่จัดกิจกรรม 20 ม.ค. 2561 06:00 - 01 ก.พ. 2561 23:00
สถานที่จัด  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนฤเบศร์ สมบูรณ์
ที่ปรึกษาโครงการ นายครรคิด เครือวัลย์ / นายชาญชัย พลสินธุ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2018 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น