Thai English
รหัสกิจกรรม 600403018
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สัมมนาชมรมอาสาสมัคร ม.อุบลฯ
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 4.00 หน่วย
สังกัด สำนักงานพัฒนานักศึกษา
ชมรม / สโมสร ชมรมอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ด้าน 3. ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่เปิดรับสมัคร 01 ม.ค. 2561 08:00 - 31 ม.ค. 2561 16:00
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 ก.พ. 2561 09:00 - 04 ก.พ. 2561 17:00
สถานที่จัด  

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวินัย แสงรูจี นางสาวนิตยา ทองจีน
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล นางมณฑิรา แก้วตา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในชมรม

2.      เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2018 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น