Thai English
รหัสกิจกรรม 601403005
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ศิลป์สร้างสื่อเครื่องมือเที่ยวผาชัน (จิตอาสา)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะศิลปศาสตร์
ชมรม / สโมสร ชุมนุมท่องเที่ยวอาสา Tourism UBU Club
ด้าน 3. ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่เปิดรับสมัคร 11 ม.ค. 2561 11:00 - 26 ม.ค. 2561 11:00
จำนวนเป้าหมาย 45 คน
วันที่จัดกิจกรรม 27 ม.ค. 2561 06:00 - 27 ม.ค. 2561 18:00
สถานที่จัด  

 ณ  บ้านผาชัน  ตำบลสำโรง  อำเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชุมนุมท่องเที่ยวอาสา Tourism UBU Club
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์พัชรี ธานี
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

1) เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน
2) เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างนักศึกษาด้วยกัน อาจารย์ และคนในพื้นที่ชุมชน  และ
3)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้ทางการท่องเที่ยวเพื่อปรับปรุงข้อมูลและป้ายสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวของบ้านผาชัน  ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและเผยแพร่แก่ผู้มาเยือนได้

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2018 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น