Thai English
รหัสกิจกรรม 601401006
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนข่าวภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมผลิตหนังสือพิมพ์ VOICES ปีที่ 1
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 6.00 หน่วย
สังกัด คณะศิลปศาสตร์
ชมรม / สโมสร ชุมนุม เขียนความคิด
ด้าน 1. ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
วันที่เปิดรับสมัคร 11 ม.ค. 2561 10:00 - 19 ม.ค. 2561 10:00
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 20 ม.ค. 2561 08:00 - 17 มี.ค. 2561 16:00
สถานที่จัด  

ณ  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชุมนุม เขียนความคิด Writing Voices
ที่ปรึกษาโครงการ ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

1.เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนข่าวภาษาอังกฤษและการหาข้อมูลเขียนข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้นักศึกษานำความรู้จากกระบวนการพิจารณาเนื้อหาข่าวและการบรรณาธิการข่าวไปประยุกต์ใช้ในการเขียนข่าวได้ 
3.เพื่อให้นักศึกษาสามารถผลิตบทความข่าวเป็นสื่อออนไลน์

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2018 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น