Thai English
รหัสกิจกรรม 601401003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นเพื่อการประเมินโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะศิลปศาสตร์
ชมรม / สโมสร งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
ด้าน 1. ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
วันที่เปิดรับสมัคร 01 ก.ย. 2560 09:00 - 07 ก.ย. 2560 09:00
จำนวนเป้าหมาย 20 คน
วันที่จัดกิจกรรม 08 ก.ย. 2560 08:30 - 08 ก.ย. 2560 16:30
สถานที่จัด  

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2C 09 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรวัช สมภาวะ
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น
 และเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษานำความรู้ด้านสถิติไปใช้ในการจัดทำข้อมูลในการประเมินโครงการและการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2018 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น