Thai English
รหัสกิจกรรม 601305001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ประกวด Freshy Boy and Girl
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ด้าน 5. ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 15 ส.ค. 2560 09:00 - 08 ก.ย. 2560 16:00
จำนวนเป้าหมาย 400 คน
วันที่จัดกิจกรรม 15 ก.ย. 2560 18:00 - 15 ก.ย. 2560 22:30
สถานที่จัด  

อาคาร EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกสโมสรนักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ ดร.ประชา คำภักดี
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

1. เพื่อสร้างเสริมความกล้าคิดกล้าแสดงออกให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

2. เพื่อสร้างเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสร้างสรรค์ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มีทัศนคติที่ดีต่อกัน

3. เพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มีโอกาสทำความรู้จักอันเป็นพื้นฐานในการทำงานร่วมกันในอนาคต

4. เพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามในทางสร้างสรรค์ของสังคมไทยสืบต่อไป

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2018 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น