Thai English
รหัสกิจกรรม 600400002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรมกีฬาฮอกกี้เบื้องต้น
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด สำนักงานพัฒนานักศึกษา
ชมรม / สโมสร ชมรมฮอกกี้
ด้าน 2. ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
วันที่เปิดรับสมัคร 29 ส.ค. 2560 15:49 - 29 ส.ค. 2560 15:49
จำนวนเป้าหมาย 30 คน
วันที่จัดกิจกรรม 08 ก.ย. 2560 08:00 - 08 ก.ย. 2560 16:30
สถานที่จัด  

ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธงชัย สระใหญ่
ที่ปรึกษาโครงการ นายชาญชัย พลสินธุ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2018 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น