Thai English
รหัสกิจกรรม 600401003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สร้างเครือข่ายด้านการให้คำปรึกษา ครั้งที่ 6
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด สำนักงานพัฒนานักศึกษา
ชมรม / สโมสร ชมรมวิชาการ
ด้าน 1. ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
วันที่เปิดรับสมัคร 21 ส.ค. 2560 13:57 - 21 ส.ค. 2560 13:57
จำนวนเป้าหมาย 60 คน
วันที่จัดกิจกรรม 02 ก.ย. 2560 08:30 - 02 ก.ย. 2560 16:30
สถานที่จัด  

ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ตึกสำนักงานอธิการบดีชั้น 2 (หลังใหม่)

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภูวดล บูรณาเวศ
ที่ปรึกษาโครงการ นางสุกัญญา รัตนโสภา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

เป็นการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการให้ความรู้ทางการปรึกษา การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและการปรับตัวเข้ากับผุ้อื่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2018 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น