Thai English
รหัสกิจกรรม 590401###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ โครงการสร้างเครือข่ายให้คำปรึกษา ครั้งที่ 6
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด สำนักงานพัฒนานักศึกษา
ชมรม / สโมสร ชมรมวิชาการ
ด้าน 1. ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
วันที่เปิดรับสมัคร 21 ส.ค. 2560 13:33 - 21 ส.ค. 2560 13:33
จำนวนเป้าหมาย 60 คน
วันที่จัดกิจกรรม 02 ก.ย. 2560 08:30 - 02 ก.ย. 2560 16:30
สถานที่จัด  

ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภูวดล บูรณาเวศ
ที่ปรึกษาโครงการ นางสุกัญญา รัตนโสภา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

เริ่มกิจกรรม 08.30 - 16.30 น. ให้ 2 หน่วยกิจกรรม

เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับรุ่นน้องปี 1 และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

 สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี © 2012-2017 ภายใต้การลงนามข้อตกลงการใช้งานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น