ประชาสัมพันธ์นักศึกษา สำหรับการเก็บหน่วยกิจกรรมจิตอาสา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

      2020/04/17

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ได้มีระบบเรียนออนไลน์หลักสูตร e-Learning ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน จำนวน 5 หลักสูตร เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืม และทดแทนการทำกิจกรรมจิตสาธารณะนอกสถานที่ เป็นการชั่วคราว โดยผู้กู้ยืมสามารถนับกิจกรรมจิตสาธารณะ ได้ 3 ชั่วโมงต่อหลักสูตร หรือ 1 หน่วยกิจกรรม  ถ้าจบทุกหลักสูตรจะได้ทันที 15 ชั่วโมงหรือ 5 หน่วยกิจกรรม