การจัดงานภัตตาคารจำลอง ฉลองครบรอบ 20 ปี โดย นศ.สาขาการจัดการการโรงแรม ปี 3 HTM20th Anniversary คณะบริหารศาสตร์ ณ โรงแรม U - Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

      2019/11/04

          นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โชว์ผลงานสุดหรูระดับมืออาชีพจัดงาน จัดงานภัตตาคารจำลอง เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี สาขาการจัดการการโรงแรม HTM20th Anniversary โดยมี รศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวอัจฉรานันท์ สมพานนอก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการการโรงแรม หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ โรงแรม U - Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

          อาจารย์ภูริชญ์  นันทะเสน อาจารย์หลักสูตรการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ กล่าวว่า  หลักสูตรการจัดการการโรงแรมเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนสอนสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้กิจกรรมนอกห้องเรียน อันจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งมีกิจกรรมการให้บริการอย่างมาตรฐาน ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีความมุ่งมั่น  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  โดยนำความรู้ความสามารถในด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มไปใช้ในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ พร้อมทั้งยังสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

          ในโอกาสครบรอบ 20 ปี สาขาการจัดการการโรงแรม หลักสูตรจึงได้นำวิชาความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมาประมวลผลออกเป็นการดำเนินกิจกรรมภัตตาคารจำลอง ภายในรายวิชา การดำเนินงานจัดเลี้ยง ภายใต้ธีมงาน เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี การจัดการการโรงแรม HTM 20th โดย นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการการโรงแรม เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการ การวางแผนการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการลงทะเบียน การต้อนรับ การจัดการครัว การจัดการแม่บ้าน การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม ด้านสถานที่ เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวที โดย ศิลปิน แอมมี่ เดอะ บอตทอมบลูส์  ร่วมสร้างบรรยากาศสุดประทับใจ ในงานครั้งนี้ด้วย  

          นับเป็นอีกหนึ่งผลงานของนักศึกษา ที่แสดงถึงศักยภาพ  ความรู้ความสามารถ นำองค์ความรู้จากภาคทฤษฏีสู่ภาคของการปฏิบัติผลงานการจัดงานภัตตาคารจำลองเป็นที่ประจักษ์ สู่มาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                     เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว


     ลิ้งค์ ,ลิ้งค์ ,