เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2565

      2022/02/22

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ผ่านระบบการเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง รับค่าหน่วยกิจกรรม ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 0.5 หน่วย


     ลิ้งค์ ,ลิ้งค์ ,