สรุปการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564

      2021/11/16

ตามที่งานพัฒนานักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และส่วนงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ขึ้น ในช่วงปีการศึกษา 2564 จึงได้จัดทำรายงานสรุปการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้


ไฟล์แนบ ,