ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม ฟุต ฟิต For Food สนทนาภาษาอังกฤษ รับอาหารกลางวัน

      2021/06/23

ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม ฟุต ฟิต For Food สนทนาภาษาอังกฤษ รับอาหารกลางวัน

                 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม ฟุต ฟิต For Food พูดภาษาอังกฤษเพื่อขอรับอาหารกลางวัน ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง จัดตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 จัดทุกวันศุกร์ เวลา 11.00-12.00 น. รวม 11 วัน

                ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการพูดและการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนการพูด และสนทนาภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมรับประทานอาหารโดยคาดว่าผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 1,100 คน ตลอดโครงการ วันละ 100 คน และอาหารวันละ 100 กล่อง
     ลิ้งค์ ,