ช่องทางการเก็บจิตอาสาออนไลน์

      2020/10/21
ช่องทางการเก็บชั่วโมงจิตอาสาออนไลน์
โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดเรียน e-Learning เพื่อนับชั่วโมงจิตสาธารณะ กยศ.
หลักสูตรด้านการวางแผนการเงินการลงทุนและด้านความเป็นผู้ประกอบการ 7 หลักสูตร ที่จะทำให้เรียนรู้เทคนิคบริหารเงิน
อย่างถูกวิธีและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเป้าหมายชีวิตในอนาคตเพิ่มเติมกับ 2 หลักสูตรใหม่ล่าสุด ++
หลักสูตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักสูตร Startup Business
ผู้กู้ยืมสามารถนับกิจกรรมจิตสาธารณะ ได้ 3 ชั่วโมงต่อหลักสูตร หรือ 1 หน่วยกิจกรรม ถ้าจบทุกหลักสูตรจะได้ทันที 21 ชั่วโมงหรือ 7 หน่วยกิจกรรม
.........................................................................
สามารถเข้าเรียนฟรี ได้ที่
เมื่อเข้าเรียนและทำแบบทดสอบผ่านสามารถพิมพ์วุฒิบัตรยื่นขอรับค่าหน่วยกิจกรรมจิตอาสา ได้ที่สำนักงานพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) ในวันเวลาราชการ
#SETe-Learningเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา