ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ


ประกาศ :  
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาและการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดค่าหน่วยกิจกรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ทำคุณประโยชน์หรือสร้างชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์

 

3.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ค่าหน่วยกิจกรรมกลาง สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2564

 
4.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2564  
คำสัั่ง :   
1. คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2. คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าหน่วยการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
3. คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
4. คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แก้ไขการแต่งตั้ง กรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าหน่วยการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
5. คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แก้ไขการแต่งตั้ง กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี